Handels betingelser

(Dette er en ren B2B webshop, og ønsker du at benytte dig af shoppen, skal du kontakte os på tlf. 7552 8133 eller mail: info@tiptop.dk for at kunne handle her.)  Vi tager forbehold for pris- opg trykfejl.

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

  1. TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE

A: Såfremt andet ikke er særskilt angivet er tilbuddets gyldighed begrænset til 30 dage fra tilbuds dato.

B: Aftale anses først for indgået, når Sælger har afgivet skriftlig ordrebekræftelse.

 

  1. LEVERING

A: Såfremt ikke andet er aftalt fremsendes varen på den af Sælger valgte måde. Ved successive leveringer anses hver enkelt levering som fritstående salg.

B: Tilstiller Køber ikke materiel, information eller andet underlag, som ifølge aftalen skal tilstilles af køber, kan sælger udskyde levering.

C: Alle ordre pålægges et miljøtillæg:

Automotive produkter kr. 25,-

Industriprodukter (miljø og affaldstillæg) kr. 65,-

E: Ordre under fakturaværdi på kr. 500,- eks. moms, pålægges yderligere et ekspeditionsgebyr på kr. 46,-

D: Såfremt ikke andet er aftalt, fremsendes varen ufranko.

 

  1. FORSENDELSE / FORSIKRING

A: Finder en af parterne at levering eller modtagelse af varer ikke kan overholdes, skal den anden part underrettes herom uden unødige ophold.

B: Sælger kan ikke drages til ansvar for følger af for sen levering. Opstår leveringsforsinkelse pga. Købers forhold, forlænges leveringstiden med den tid, hvorunder køberens forhold har gjort det berettiget.

C: Forsendelseskøb vil af Sælger alene blive forsikret i det omfang Køber skriftlig tilkendegiver ønske herom og altid for købers regning.

D: Transportskader samt heraf følgende mangler skal omgående og uden ophold, meddeles skriftlig til Sælger ledsaget af en erklæring herom fra transportselskabet.

 

  1. KONTROL

A: Det påhviler Køber ved modtagelse af varer, at kontroller at modtagne varer er i overensstemmelse med afgivne ordre.

B: Køber er pligtig til senest indenfor 8 dage efter varemodtagelse skriftlig at meddele om

eventuelle fejleverede eller manglende varer. I modsatfald ophører reklamationsretten herefter.

 

 

5. RETURNERING

A: Varer tages kun retur iflg. aftale.

B: Diverse Varer (Auto, varer nr. 9124000) er ikke en del af standardprogrammet og er at betragte som "Skaffevarer". Der vil efterfølgende, ikke være mulighed for ombytning eller returnering af "Skaffevarer"

 

6. GARANTI

A: Såfremt de leverede varer er behæftet med fejl eller mangler, er Sælger pligtig, men efter eget valg, at foretage erstatningsleverance, reparere eller om bearbejde varerne.

B: Det påhviler Køber at gøre hvad han kan for at Sælger kan opfylde sine forpligtigelser.

Har Sælger opgivet levetidsgaranti på leverede varer som ikke opfyldes, sker kreditering pro rata temporis, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt ved indgåelse af aftale.

C: Reklamationsretten vedr. produktionsfejl på værktøj, luftværktøj, maskiner etc. Udgør maksimalt 12 måneder, såfremt andet ikke er skriftlig aftalt. (Se også 5.B)

D: Reklamationsretten for leverede delkomponenter og halvfabrikata omfatter alene fakturerede varer og dækker ikke evt. følgeskader på køretøjer, produktionsanlæg, ejendom og løsøre.

E: Køber er pligtig til at bære udgifter i forbindelse med varens returforsendelse, montering og demontering, samt bære risikoen for eventuelle følgeskader på produktionsprocesser eller på anlæg.

F: Oplysninger vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data, som fremgår af katalog, prislister og hjemmeside, er altid med forbehold for fejl og derfor ikke bindende.  Oplysninger er kun bindende når der i en aftale henvises her til.

G: Sælger er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance, tabt arbejdsfortjeneste, tabt goodwill, tabte forretningsmuligheder, tab som udspringer af Købers kontrakter overfor tredjemand eller andre indirekte tab som følge af forsinkelse, fejl og mangler.

H: Erstatning i tilfælde af fejl og mangler kan maksimalt udgøre fakturaværdien eks. moms for de reklamationsberettigede varer.

I: Køber kan ikke kræve erstatning for tab, som kunne undgås ved at foretage dækningskøb.  

 

7. PRODUKTANSVAR

A: Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang sådant ansvar følger af ufravigelige lovbestemmelser i lov om produktansvar, lov nr. 261 af 20. marts 2007 med evt. senere ændringer.  

B: Sælger er ikke erstatningspligtigt for indirekte tab, herunder, (men ikke begrænset til): Driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, produktionstab etc.

C: Sælger er ikke ansvarlig overfor skader på fast ejendom eller løsøre, tilhørende Køber eller Tredjemand. I det omfang at Sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor Tredjemand, er Køber pligtig til at holde Sælger skadesløs uanset i henhold til hvilke bestemmelser Sælger bliver pålagt produktansvaret.

D: Sælger er ikke ansvarlig for skader på produkter der er fremstillet af Køber, eller hvori Købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som Købers produkter forårsager.

E: Sælger (komponentleverandør) er ikke erstatningspligtig for produkt og følgeskader forårsaget af anvendte delkomponenter og halvfabrikata.

F: Hvis Tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktskade, skal Sælger straks informeres herom. Såvel Sælger som Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav fremsat af Tredjemand mod enten Køber eller Sælger.

 

8. PRISJUSTERING

A: Såfremt ikke andet er aftalt, forbeholder Sælger sig ret til at foretage prisjusteringer uden forudgående varsel.

B: Er der i aftalen bestemt fast pris og indføres der efter aftalens indgåelse for de omtalte varer importafgift, miljøafgift etc. Ændres prisen i overensstemmelse hermed.

 

9. MOMS

A: Aftalte priser indbefatter ikke moms.

10. BETALINGSBETINGELSER / EJENDOMSRET

A: Såfremt ikke andet er aftalt, skal betaling for leverede varer, være Sælger i hænde senest 30 dage efter levering.

B: Tilstilles betaling ikke til tiden, pålignes rente.

C: Ejendomsretten til leverede forbliver Sælgers indtil den fulde købesum + evt. tilhørende omkostninger er betalt. Køber er derfor ikke berettiget til at pantsætte, klausulere eller på anden måde disponere over det leverede uden sælger samtykke.

Såfremt køber skifter bopæl, skal han straks underrette sælger herom

 

11. INSOLVENS / BETALINGSSTANDSNING

A: Har sælger begrundet formodning til at antage at Køber ikke vil være i stand til at opfylde sin betalingsforpligtelse, har sælger ret til at kræve kontant betaling til sikkerhedsstillelse. Opfylder et sådant krav ikke uden ugrundet ophold, har Sælger ingen pligt til at opfylde levering.

 

12. FORCE MAJEURE

A: Hændelser som følge af omstændigheder uden for parternes kontrol, der ved aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forudses, så som krig, myndigheders beslutninger der fører til driftsforstyrrelser, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandør, råvare- eller energimangel, som således hindrer Sælger i at levere eller Køber i at modtage varer, berettiger begge parter til at udskyde levering. Overstiger udskydelsen 6 mdr. er begge parter berettiget til at hæve aftalen. Den part som påberåber sig denne ret, skal uden ugrundet ophold meddele den anden part dette skriftligt. Dog er Køber pligtig til at overtage til levering anskaffet halvfabrikata, samt færdig bearbejdede varer til aftalt pris for tidsrummet, indtil skriftlig meddelelse om hævning af aftale foreligger. En part kan ikke kræve skadeserstatning ved hel eller delvis hævning af aftale som angivet under dette punkt.

 

13. INDGÅENDE METAL EMNER OG DELE

A: Skal metalemner eller andre dele indgå i bestilte varer og derved fremskaffes fra Køber, gælder at disse metalemner eller dele skal leveres frit til Sælgers anviste adresse på de tidspunkter som er angivet af Sælger.

 

14. MILJØ

A: Ved Købers eller Tredjemands egen bearbejdning af leverede varer, påhviler det denne at overholde de miljømæssige krav og normer, der stilles i forbindelse med varens anvendelse.

 

15. TOLERENCER

A: Såfremt der ikke er indgået særskilt aftale om tolerancer på varerne, gælder de tolerancekrav som Sælger normalt, anvender på lignende varer.

 

16. VÆRNETING

A: Alle tvistigheder vedrørende indgåede købsaftaler afgøres efter Sælgers valg enten ved Sø- og Handelsretten eller ved Sælgers værneting.

B: Alene dansk ret finder anvendelse.

 

17. DATABESKYTTELSE

A: I overensstemmelse med gældende lov om databeskyttelse påpeger vi, at alle kunde- og leverandørrelaterede data behandles fortroligt og opbevares efter gældende retningslinjer.

 

 

Kolding den 21. august 2023

REMA TIP TOP DANMARK A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI HAR DIN PERFEKTE LØSNING

VI SENDER HVER DAG HURTIG LEVERING

COPYRIGHT © 2017 REMA TIP TOP DANMARK A/S